Sevgi Varsa Engel Yoktur
10 Mayıs 2022

Sevgi varsa engel yoktur!
"En büyük engel sevgisizliktir"
#EngellilerHaftası