Görevleri
09 Ekim 2017


BULAŞICI OLMAYAN HASTALIKLAR VE KRONİK DURUMLAR BİRİMİ

•        Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
•        Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak.
•        Kalp ve damar hastalıkları ile kronik hava yolu hastalıklarını kontrol ve önlemeye yönelik ulusal programlarının il düzeyinde yürütülmesini sağlamak, il düzeyindeki etkilerini izlemek, değerlendirmek, geliştirilmesini sağlamak için çalışmalar yapmak.
•        İl düzeyinde başta sağlık kurum ve kuruluşları olmak üzere tüm kamu hizmet birimlerinin, bedensel ve zihinsel engellilerin erişimine uygun hale getirilmesi için paydaşları ile çalışmalar organize etmek.
•        Bedensel ve zihinsel engelliliğin önlenmesine yönelik çalışmalara destek verme!
•        Başta trafik kazaları ve ev kazaları olmak üzere kazaların önlenmesi, konusunda paydaş kuruluşlarla birlikte çalışmalar yapmak.halk eğitim merkezlerine,kuran kurslarına eğitim düzenlemek.
•        Sağlıklı yaşlanma ve yaşlı sağlığı hizmetlerinin geliştirilmesine ilişkin ulusal programların İl düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
•        Görev alanına giren konularda yerel örnek uygulamalar yapmak, bunların sonuçlarını raporlamak.
•        Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
    
OBEZİTE, DİYABET VE METABOLİK HASTALIKLAR BİRİMİ

•        Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
•        Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak.
•        Türkiye Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
•        Türkiye Diyabet Önleme ve Kontrol Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
•        Türkiye Aşırı Tuz Tüketiminin Azaltılması Programı'nın il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
•        Sağlıklı beslenme ve hareketli hayat konularında vatandaşın bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalar yapmak.
•        Kurumca hazırlanan diğer programların il düzeyinde yürütülmesini sağlamak.
•        Yürütülen programların yerel düzeyde izleme çalışmalarını yapmak, sonuçlar doğrultusunda programın geliştirilmesine yönelik faaliyetler planlamak.
•        Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.

KANSER

•        Yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
•        Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmakç
•        İlde, kanser ile ilgili analizlerde kullanılabilecek numunelerin ve verilerin toplanmasını sağlamak.
•        İlde, kanser teşhisi konulanların verilerini pasif kanser kayıtçılığı esaslarına ve gizlilik kurallarına riayet ederek toplamak, değerlendirmek ve Kuruma gönderilmesini sağlamak.
•        Kanserden korunma konusunda sağlık personeli ve halkın eğitimi için gerekli çalışmaların, diğer kurum ve kuruluşlarla işbirliği içinde yürütülmesini sağlamak, koordine etmek ve denetlemek.
•        KETEM hizmetlerinin organizasyonu, koordinasyonu, desteklenmesi ve vatandaşın KETEM hizmetlerinden  yararlanması için çalışmalarda bulunmak.
•        Kanserle mücadele ve kansere yol açan çevre ve mesleki faktörlerden tüm halkın/çalışanların korunmaları, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili tarafların bilinçlendirilmesine yönelik gcrçek/tiizel kişiler ve gönüllü kuruluşlarla işbirliği yapmak.
•        Özel gün ve haftalar başta olmak üzere vatandaşlarda kanser bilincinin gelişmesini sağlayacak çalışmalar yapmak.
•        Toplum tabanlı kanser taramalarında aile hekimleri ve KETEM'ler arasındaki koordinasyonu sağlamak, organizasyonlara destek vermek.
•        KETEM'lerde çalışan personel ve konsültan hekimler ile kanser kayıt elemanlarının eğitim programları ve sertifıkasyon işlemlerinde Kurum ile koordineli çalışmalar yapmak.
•        Kanserden koruyucu diğer ulusal programların (tütün kullanımı, obezite, beslenme, inaktivite vb.) yürütülmesinde ilgili birimlerle birlikte çalışmak
•        İl Kanser Danışma Kurulu'nun oluşturulmasını, belirli aralıklarla toplanmasını sağlamak ve sekretarya hizmetlerini yürütmek.
•        Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
Ruh sağlığı ve sosyal hastalıklar birimi
•       Yıllık plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak ve denetlemek.
•        Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak.
•        Koruyucu ruh sağlığı hizmetlerinin birinci basamak sağlık hizmetleriyle verilmesi, bütünleştirilmesi ve geliştirilmesine yönelik çalışmaların yürütülmesini sağlamak.
•        Kronik ruhsal bozuklukların birinci basamak ağırlıklı olmak üzere ikinci basamak ve üçüncü basamakta tanı, tedavi ile izlemelerinin ve psikososyal rhabilitasyon programlarının geliştirilmesi için gerekli çalışmaları yürütmek.
•        Toplum temelli ruh sağlığı hizmetlerinin koordinasyonu, çalışacak personele yönelik eğitim modüllerinin hazırlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
•        Damgalama ve ayrımcılığın ortadan kaldırılmasına yönelik savunuculuk faaliyetleri yürütülmesi konusunda çalışmalar yapmak.
•        İntiharı azaltmak ve intiharı önleme konusunda farkındalık oluşturulması için çalışmalar yürütmek.
•        Otizm spektrum bozuklukları gibi çocukluk çağında başlayan kronik ruhsal bozukluklar konusunda erken tanılama-tedavi-rehabilitasyon hizmetleri için spesifik programlar geliştirmek.
•        Toplumda, çeşitli kuruluşlarda ve işyerlerinde mobbingin önlenmesine yönelik faaliyetler yürütmek.
•        Kadına karşı şiddete ve aile içi şiddete yönelik ruh sağlığı çalışmalarını, eğitim ve kapasite artırma faaliyetlerini yürütmek, kadın izlem merkezleri ile ilgili çalışmaları yapmak.
•        Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, halkın ve sağlık personelinin eğitim çalışmalarını yürütmek.
•        Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, eğitici ve yol kitapçık, kısa film vb. eğitim materyalleri geliştirmek.
•        Koruyucu ruh sağlığının iyileştirilmesi için, üniversiteler, sivil toplum kuruluşları vb. kuruluşlarla beraber çalışmalar yürütmek.
•        Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.
  
ÇOCUK, ERGEN, KADIN VE ÜREME SAĞLIĞI HİZMETLERİ BİRİMİ

•        Görev alanı ile ilgili yıllık plan ve programları hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, izlemek ve değerlendirmek.
•        Hizmetlerin gerçekleşmesi için lüzumlu insan gücü planlamasını ilgili birimler ile işbirliği içerisinde yapmak.
•        Yaşam boyu kadın ve erkeğin üreme sağlığının korunması ve geliştirilmesi için Kurumca hazırlanan programları yürütmek, izlemek ve değerlendirmek.
•        Yataklı tedavi kurumlarındaki doğum yapılan ortamların Kurumca belirlenen standartlara uygunluğunu sağlamak için il sağlık müdürlüğüyle koordineli çalışmalar yapmak.
•        Anne ve bebek ölümleri İl inceleme komisyonları kurmak, anne ve bebek ölümlerini tespit etmek ve gecikme modellerine göre ölümleri raporlamak, Kurum ile koordineli çalışmak.
•        Anne ve bebek ölümlerini azaltmaya yönelik mevcut ve geliştirilecek programların uygulanmasını sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
•        Doğum eylemine müdahale eden bütün sağlık çalışanlarının yeni doğan canlandırma eğitimi alarak sertifıkalandırılmasını sağlamak.
•        Yeni doğana yönelik tüm tarama programlarının doğum yapılan ve bebeğin izlendiği her yerde gerçekleştirilmesini sağlamak, izlemek ve değerlendirmek.
•        Kuruma bağlı sağlık kuruluşlarında doğru anne sütü uygulamalarının yerleştirilmesi, izlenmesi ve değerlendirilmesini sağlamak, aynı amaçla yataklı tedavi kurumlarında İl Sağlık Müdürlüğü ile koordineli çalışmalar yürütmek.
•        Bebek, çocuk, adolesan, üreme sağlığı, kadın sağlığı ve aile planlaması konularında eğitim, lojistik ve hizmet ihtiyaçlarını belirlemek,
•        Evlilik ve gebelik öncesinde, bebek-çocuk yaş grubunda, gebelikte, doğumda, lohusalıkta sağlığın korunması ve geliştirmesi için bilgilendirme, danışmanlık ve gerekli tüm sağlık hizmet sunumunun Kurumca hazırlanan klinik protokollerini uygulamak ve verilen hizmetin izleme ve değerlendirmesini gerçekleştirmek.
•        Sağlık kurumlarının ana-çocuk sağlığı ve aile planlaması konusunda eğitim programlarını yapabilmesi için, Kurumun izni dâhilinde ilgili birim ve sektörlerle işbirliği yapmak.
•        İlgili birimlerle bebek-çocuk, adolesan, kadına yönelik ihmal, istismar ve şiddet vakalarına yönelik koordineli çalışmak.
•        Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.