Görevleri
09 Ekim 2017

ŞUBE GÖREVLERİ

AİLE HEKİMLİĞİ İZLEME VE DEĞERLENDİRME

1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
2. Birimi ilgilendiren hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle iş birliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3. Aile hekimliği ile ilgili ödeneklerin zamanında, usulüne uygun ve yerinde harcanmasını ilgili birim ile iş birliği yaparak sağlamak.
4. İlde yürütülen Aile Hekimliği faaliyetlerinin izleme ve değerlendirmelerini yapmak, raporlar hazırlamak ve öneriler sunmak.
5. Aile Hekimliği performans işlemlerini yürütmek ve itirazlarını değerlendirmek.
6. Hizmetlerin yürütülmesi için gereken organizasyonu ve eş güdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla iş birliği yapmak.
7. Aile Hekimliği uygulaması kapsamında çalışmaların niteliği ve niceliği hakkında belge toplamak, değerlendirmek ve kurumları/ kuruluşları belli aralıklarla ziyaret ederek gereken yönlendirmeleri yapmak.
8. Alile Hekimliğinin işleyişi ile ilgili verileri temin etmek, incelemek, kontrol ve hesaplamalarını yapmak, istatistik ve raporlarını hazırlamak.
9. Aile Hekimliği uygulaması ile ilgili şikâyetleri değerlendirmek.
10. Aile Hekimliği uygulamasına ilişkin denetimleri yapmak ve denetim sonucuna göre gerekli iş ve işlemleri gerçekleştirmek.
11. İlgili birimlerle istatistik birimi ile iş birliği içerisinde hizmet değerlendirmesi yapmak,  tespit edilen aksaklıkların düzeltilmesini sağlamak ve değerlendirme sonuçlarını gelecek yılın çalışma plan ve programında göz önünde bulundurmak.
12. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.


AİLE HEKİMLİĞİ UYGULAMA


1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak,denetlemek ve değerlendirmek.
2. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3. Hizmetlerin yürütülmesi için, gereken organizasyonu ve eş güdümü sağlamak, bu konuda diğer resmi ve özel kuruluşlarla işbirliği yapmak, Aile Sağlığı Merkezlerinin ve Aile Hekimliği Birimlerinin açma, kapama ve yer değiştirme işleri ile ilgili çalışmaları yapmak.
4. Aile hekimliği yerleştirme işlemlerinin ve yetkilendirilmiş aile hekimleriyle ilgili işlemleri yürütmek.
5. Aile hekimlerinin hizmet verdiği mekânların asgari fiziki ve teknik şartlarının iyileştirilmesi ve geliştirilmesi faaliyetlerini yürütmek.
6. Gezici ve yerinde sağlık hizmeti sunulacak bölgeler ile ilgili taleplerin değerlendirilmesi ve onaylanması faaliyetlerini yürütmek.
7. Aile hekimlerinin geleceğini sağlık hizmetinin nicelik ve niteliğinin belirlenmesi ve güncellenmesini faaliyetlerini yürütmek.
8. Aile sağlığı merkezi ve Aile hekimliği birimlerinin gruplandırma işlemlerini planlamak, uygulamak ve itirazlarını değerlendirmek.
9. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili talepleri değerlendirmek.
10. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.


AİLE HEKİMLİĞİ EĞİTİM VE GELİŞTİRME

1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
2. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3. İlgili şahıs ve birimlerle işbirliği içerisinde Aile Hekimleri ve Aile Sağlığı elemanlarının toplu, ferdi veya kurumsal hizmet içi eğitimlerinin plan ve programını yapmak, bu plan ve programın gerçekleşmesini sağlamak.
4. Aile Hekimi ve Aile Sağlığı elemanlarının eğitim müfredatlarının belirlenmesi ve güncellenmesi faaliyetlerini yürütmek.
5. Aile hekimliği ve aile sağlığı elemanlarının 1. Aşama ve 2. Aşama eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
6. Tıpta uzmanlık eğitimi uzmanlık eğitimi alan Aile hekimliği asistanlarının saha eğitimlerini, eğitim aldığı kurumlarla işbirliği içerisinde yürütmek veya yürütlemsini sağlamak.
7. Aile hekimliği uygulaması kapsamında sağlık kuruluşları ve hekimlerinin rollerinde oluşan değişikliklerin değerlendirilmesi amacıyla izleme ve değerlendirme ölçüm araçlarının geliştirilmesi ve standardizasyonun sağlanması için çalışmalar yapmak.
8. Aile hekimliği uygulama modelini geliştirilmesi için araştırmalar yapmak, üretmek ve uygulamak.
9. Aile hekimliği uygulamasının il düzeyinde tanıtmak ve il düzeyinde bu husustaki çalışmaları değerlendirmek, denetlemek, raporlamak.
10. Aile hekimliği uygulaması ile ilgili memnuniyet anket çalışmaları yapmak, verilerin analizi ve raporlarını hazırlamak.
11. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.


TOPLUM SAĞLIĞI HİZMETLERİ

1. Yıllık hizmet plan ve programlarını hazırlamak, uygulamak, uygulatmak, denetlemek ve değerlendirmek.
2. Hizmetlerin yürütülmesi için gerekli insan gücü planlamasını ilgili birimlerle işbirliği içerisinde yapmak, gereken tedbirleri almak.
3. Topluma yönelik sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
4. Nüfus hareketlerini izlemek, bu çerçevede ihtiyaç duyulan tedbirleri almak.
5. Toplum sağlığı merkezlerini n ilde izleme ve değerlendirme faaliyetlerini yürütmek.
6. Koruyucu ağız diş sağlığı hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak.
7. Adli tabiplik hizmetleri ile ihtiyaç halinde defin ruhsatına yönelik iş ve işlemlerini yürütülmesini sağlamak.
8. İl kapsamında resmi veya özel kuruluşlarca yapılacak sağlık tarama hizmetlerine izin vermek, denetlemek.
9. İlde cezaevi sağlık hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak.
10. Evde sağlık hizmetlerini, palyatif bakım hizmetleri gibi toplum temelli sağlık hizmetlerinin ilde yürütülmesini sağlamak, izleme ve değerlendirme çalışmaları yapmak.
11. Toplum temelli sağlık hizmetlerinin geliştirilmesini sağlamak amacıyla eğitimler düzenlemek.
12. Toplum sağlığı merkezi çalışanlarının hizmet içi eğitimlerinin planlanması ve uygulanması faaliyetlerini yürütmek.
13. Okul sağlığı ve kent sağlığı hakkında hazırlanan programların yürütülmesini sağlamak. Sağlık ile ilgili ortaöğretim, ön lisans ve lisans öğrencilerinin staj işlemlerini yürütmek.
14. Milli eğitim müdürlükleri ile iş birliği yapılarak öğrencilere yönelik koruyucu sağlık hizmetlerinin yürütülmesine ilişkin faaliyetleri koordine etmek.
15. Kurumun belirlediği standartlar çerçevesinde üniversitelerle iş birliği protokollerini yapmak ve uygulamasını sağlamak.
16. İlde sağlık evlerinin bina ve personel ihtiyacı ile ilgili planlamaları yapmak.
17. Toplum sağlığı merkezi personeli tarafından yapılan gezici sağlık hizmetlerinin planlamasını ve uygulamasını sağlamak.
18. Halk sağlığı laboratuvarları ve diğer birinci basamak sağlık kuruluşlarının, fiziki yapı, konuşlanma yeri gibi ildeki koordinasyonunu sağlamak ve kurum ile yazışmalarını sağlamak.
19. Hizmetin planlanması ve yürütülmesinde ilgili kurum ve kuruluşlarla ilgili koordinasyonu sağlamak, iş birliği yapmak.
20. Müdürün verdiği diğer görevleri yapmak.